SAVEZ SPORTOVA GRADA LABINA

Labin, 02. studeni 2011.

Na temelju članka 40. Statuta Saveza sportova Grada Labina i Odluke Izvršnog odbora Saveza sportova, raspisuje se slijedeći

N A T J E Č A J

za imenovanje glavnog tajnika Saveza sportova Grada Labina

na period od 4 (četiri) godine

(reizbor)

 

Uvjeti:

Za glavnog tajnika Saveza može biti izabrana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

– da ima visoku ili višu stručnu spremu društvenih nauka,

– da ima radno iskustvo od najmanje tri godine na istim ili sličnim poslovima u oblasti sporta,

– da je u dosadašnjem radu postigao zapažene rezultate kao društveni ili stručni djelatnik u oblasti sporta ili u drugoj srodnoj društvenoj djelatnosti,

– da posjeduje odgovarajuće organizacijske i radne sposobnosti potrebne za obavljanje funkcije tajnika Saveza.

Uz prijavu treba priložiti:

– dokaz o stručnoj spremi

– životopis

– preslika domovnice

– program rada za mandatno razdoblje

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Savez sportova Grada Labina,

Rudarska 1,

52220 Labin

s naznakom „Natječaj za glavnog tajnika Saveza sportova Grada Labina”, u roku od 8 dana od dana objave na internet stranicama Grada Labina i Saveza sportova, te na oglasnoj ploči Grada Labina.

Za sve dodatne informacije u svezi Natječaja nazvati na telefon 851-403 ili 098/830-647.

Izvršni odbor

Saveza sportova Grada Labina